Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
anglická konverzácia AKO
anglický jazyk AJ
biológia BIO
dejepis DEJ
dejiny dizajnu DDI
dejiny odievania DEO
dejiny výtvarnej kultúry DVK
dizajnérska prax DIP
ekológia EKL
ekonomika EKO
etická výchova ETI
figurálne kreslenie FIK
fotografická tvorba FTV
fotografický dizajn FDE
fyzika FYZ
chémia CHE
informatika INF
interiérová tvorba ITV
Interiérová tvorba ITV
konštrukcia strihov KST
matematika MAT
modelovanie MOD
náboženská výchova NBV
navrhovanie NAV
nemecká konverzácia NEK
nemecký jazyk NJ
občianska náuka OBN
odborné kreslenie a modelovanie OBO
ochrana pamiatok OPA
písmo PIM
počítačová grafika POG
praktická časť odbornej zložky PČOZ
praktická časť odbornej zložky PČOZ
prípravné výtvarné disciplíny PVD
reštaurátorská dokumentácia RED
rozširujúce výtvarné disciplíny RVC
slovenský jazyk a literatúra SJL
správanie Spr
technické kreslenie TEK
technológia TEC
telesná a športová výchova TSV
teoretická časť odbornej zložky TČOZ
umelecká prax PXA
úvod do teórie a dejín výtvarnej kultúry UDU
výtvarná kultúra Slovenska VKS
výtvarná príprava VPR
základy fotografovania ZAF
základy kinematografie a video ZKV
základy výtvarnej prezentácie ZVP
zošľachťovanie a skúšanie textílií ZOX

© aScAgenda 2022.0.1344 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 17.05.2022

Novinky

Kontakt

  • Škola umeleckého priemyslu Josefa Vydru, Dúbravská cesta 11, Bratislava
    Dúbravská 11, Bratislava 845 32
  • +421 2/59306220

Fotogaléria